Ogłoszenie o przetargu

                                                                       Bełchatów 03.02.2015 r.

           

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

   Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego i Instalacji  "ENERGOINŻ"

Spółka Akcyjna z siedzibą  , 97-400 w Bełchatowie , ul. Staszica 18 zaprasza do udziału

w siódmym przetargu w trybie art. 320 prawa upadłościowego i naprawczego

na warunkach zatwierdzonych postanowieniem Sędziego Komisarza

dnia 30 stycznia 2015 roku, sygn. akt V GUp 1/12 

 

1.         przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej

w Bełchatowie przy ul. Staszica 18 , oznaczonej numerem działki 538/1 w obrębie 10 ,w jednostce

ewidencyjnej Bełchatów - miasto , o powierzchni 0,2124 ha , dla której w Sądzie Rejonowym

w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta nr PT1B/00045227/6 wraz z prawem własności

położonych na niej naniesień stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności za łączną

kwotę 2.095.500,00( słownie ; dwa miliony  dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych ) netto ,

 

2.         cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosi 2.095.500,00 

( słownie ; dwa miliony  dziewięćdziesiąt pięć  tysięcy pięćset złotych )  netto i zostanie

powiększona o należny podatek od towarów i usług  (VAT), obliczony  według stawki

obowiązującej w dniu podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ,

 

   3.  pisemne oferty w zaklejonej kopercie , z czytelnym napisem na kopercie

"Oferta zakupu nieruchomości " mogą być składane na adres Przedsiębiorstwa

 Budownictwa Inżynieryjnego i Instalacji  "ENERGOINŻ" Spółka Akcyjna z siedzibą 

 97-400 w Bełchatowie , ul. Staszica 18 w terminie do  dn. 20 marca 2015 roku

do godz. 14.00 ( decyduje data doręczenia oferty na podany adres ) ,

 

4.  przystępujący do przetargu , pod rygorem odrzucenia jego oferty , powinien

 najpóźniej przed upływem terminu do składania ofert , wpłacić wadium w kwocie 

 210.000,00( słownie ; dwieście dziesięć  tysięcy złotych ) na

rachunek bankowy syndyka masy upadłości Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego

i Instalacji  "ENERGOINŻ" S.A. w upadłości likwidacyjnej w Bełchatowie w Alior Bank 

S.A. nr    06 2490 0005 0000 4520 3112 6144

( decyduje data wpływu środków na rachunek syndyka ) ,

 

 5.   otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu

23 marca 2015 roku o  godz. 14.00 sala XIII w siedzibie Sądu Rejonowego

w Piotrkowie Trybunalskim , ul. Słowackiego 5 ,

 

6.  szczegółowy opis przedmiotu przetargu wraz z operatem szacunkowym i regulaminem

 przetargu       wyłożone do wglądu w siedzibie Przedsiębiorstwa Budownictwa Inżynieryjnego

 i Instalacji   "ENERGOINŻ" Spółka Akcyjna z siedzibą  97-400 w Bełchatów , ul. Staszica 18 .

Z regulaminem przetargu można zapoznać się również w Sądzie Rejonowym

w Piotrkowie Trybunalskim ,  V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych

 , ul. Słowackiego 5 , pokój 251 ,

 

7.   przedmiot przetargu można oglądać w terminie składania ofert w dni robocze ,

 po wcześniejszym  uzgodnieniu z Syndykiem  tel. 44 6323153, 516 151 710 ,

 502 774 636 , który udziela telefonicznie lub pisemnie szczegółowych informacji

na temat przedmiotu sprzedaży .